Tin hoạt động

Cục Đăng quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017

Sáng ngày 10/01/2018, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017. Đồng chí Phạm Tuấn Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và đồng chí Nguyễn Thị Thái Lăng - Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cục.


Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động đã nghe: kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Cục trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2017; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của Cục; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục bao gồm: (i) Báo cáo tình hình kinh phí hoạt động hàng năm (bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác); quyết toán kinh phí hàng năm của Cục; việc quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị của Cục; (ii) công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm lại; đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại khen thưởng đối với công chức, viên chức và người lao động; (iii) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Thanh tra nhân dân; (iv) Báo cáo về kết quả và giải pháp nâng cao đời sống công chức, viên chức, người lao động của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm năm 2017.
 
            

           

Theo đó, trong năm 2017, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cua cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; thường xuyên yêu cầu công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc; quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Tư pháp;...Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đều có ý thức đề cao sự tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc, điện, nước, văn phòng phẩm,... Trong quá trình làm việc đều tự giác thực hiện nghiêm kỷ luật lao động. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền tải thông tin, văn bản giữa các đơn vị thuộc Cục đã góp phần nâng cao sự linh hoạt, hiệu quả trong công tác thông tin, đồng thời rút ngắn thủ tục, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí. 
           
 
Bên cạnh đó, Công chức, viên chức và người lao động Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tiếp tục học tập và làm theo tấm  gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức ngành Tư pháp và thực hiện phong trào thi đua“Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đơn vị đã quán triệt và thực hiện bằng những việc làm thiết thực; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Bằng nhiều hình thức tiết kiệm chi phí, Cục và các Trung tâm Đăng ký đã tiết kiệm để chi thu nhập tăng thêm, đảm bảo cải thiện một phần đời sống cho công chức, viên chức và người lao động.

           
       
  
            

 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư pháp trong năm qua, đặc biệt sự đóng góp của Cục trong các hoạt động thiện nguyện của Công đoàn Bộ Tư pháp trong năm 2017. Đồng chí cũng chỉ đạo Cục Đăng ký trong năm 2018 phải tiếp tục thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP,Chỉ thị số 26/CT-TTg đồng thời Ban Thanh tra nhân dân của Cục cần phải phát huy hơn nữa vai trò của mình trong Cục nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và người lao động.
 

Tại Hội nghị, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cũng đã bầu 05 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân Cục nhiệm kỳ 2018 - 2020. 
 

 
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Ngọc đã kết luận chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trong năm 2018 phải tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2018, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định tại Kế hoạch công tác năm 2018 được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm sâu sát, quyết liệt, phản ứng linh hoạt, kịp thời trong giải quyết các vấn đề phát sinh. Tiếp tục phát huy dân chủ một cách thực chất trong các lĩnh vực của đơn vị, tạo cơ sở phát huy dân chủ, đảm bảo công bằng cho công chức, viên chức và người lao động, nhất là trong việc bình xét thi đua, khen thưởng và xét các chế độ, chính sách có liên quan. Đặc biệt, trong năm 2018, Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của công chức, viên chức, người lao động của Cục và các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản. Đồng thời thực hiện các biện pháp thiết thực, khả thi để nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, người lao động. Đồng chí cũng đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, các tổ chức đoàn thể, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017 và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Cục Đăng ký trong năm 2018.
 
Văn phòng Cục Đăng ký