Tin hoạt động

Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Sáng ngày 09/01/2018, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, ông Phạm Tuấn Ngọc - Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và ông Nguyễn Văn Bốn - Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước đã đồng chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Cục Bồi thường nhà nước. Tham dự Hội nghị còn có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Cục Bồi thường nhà nước.

Trong năm 2017, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm đã của Cục Đăng ký có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả nội bật, cơ bản đảm bảo thực hiện đúng thời hạn các nhiệm vụ trọng tâm được Lãnh đạo Bộ giao. Theo đó, thực hiện Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, tập thể Lãnh đạo Cục Đăng ký đã thảo luận, thống nhất trong việc xây dựng các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 của từng đơn vị. Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục Đăng ký luôn bám sát Kế hoạch công tác năm 2017 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, triển khai đồng bộ các giải pháp và có những quyết sách kịp thời. 

             

Trong năm 2017, Cục Đăng ký đã phối hợp với các Bộ, Ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, báo cáo Lãnh đạo Bộ và trình Chính phủ xem xét. Ngày 01/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Ngoài ra, Cục đã triển khai các hoạt động nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật có liên quan nhằm xác định sơ bộ về phạm vi, định hướng và chính sách trong xây dựng dự án Luật Đăng ký tài sản nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển (thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BTP, Thông tư số 05/2011/TT-BTP, Thông tư số 08/2014/TT-BTP, Thông tư số 11/2015/TT-BTP).
 
            

Đối với công tác đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản, trong năm 2017, các Trung tâm Đăng ký thuộc Cục Đăng ký đã giải quyết 835.990 đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin và văn bản thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ 2016. Đơn đăng ký trực tuyến chiếm 62.1% tổng số đơn đăng ký

             

Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, Cục Đăng ký đã phối hợp với đơn vị hữu quan xây dựng và hoàn thiện phần mềm đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng động sản đạt mức độ 4 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Việc hoàn thiện và nâng cấp phần mềm đã và tiếp tục góp phần giảm thiểu các thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch bảo đảm, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan đăng ký, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Đây là dịch vụ công hành chính đầu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 4 của ngành Tư pháp, được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bất năm 2017 của Ngành.

             
 
Đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Cục Đăng ký đã đưa ra các biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó chủ động phối hợp với các cấp, các ngành hữu quan trong chỉ đạo và thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thể chế để bảo đảm lợi ích cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thuộc Cục và các đơn vị trong Bộ. Đồng thời, tiếp tục triển khai vận hành phần mềm đăng ký giao dịch bảo đảm trực tuyến đạt mức độ 4 về dịch vụ công trực tuyến đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn, hiệu quả.
Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cũng đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện hơn dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

             
     
Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Cục Đăng ký, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng đã điểm lại một số kết quả nổi bật, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong năm 2017 của Cục. Để công tác năm 2018 có nhiều chuyển biến hơn, Thứ trưởng đã đề nghị Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chú ý đến việc tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; coi trọng công tác đánh giá cán bộ; tập trung tổ chức thi hành pháp luật; tạo môi trường làm việc tốt nhất cho từng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị…

             
 
 Văn phòng Cục Đăng ký