Tin hoạt động

Đại hội Chi bộ Văn phòng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2017 - 2020

Vào hồi 14h00 ngày 15/9/2017, tại Trụ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Chi bộ Văn phòng Cục Đăng ký đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Tuấn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy Chi bộ Văn phòng Cục đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Cục trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, phát huy vai trò nòng cốt của các đảng viên trong Chi bộ. Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo và tham gia hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, luôn hoàn thành từ 98 - 100% kế hoạch công tác năm đề ra. Cấp ủy chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về xử lý kỷ luật; phân loại tổ chức Đảng, đảng viên; giáo dục, rèn luyện đảng viên gắn với phân công nhiệm vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
           
Về thực hiện công tác chuyên môn, Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo và tham gia hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, luôn hoàn thành từ 98 - 100% kế hoạch công tác năm đề ra. Trong đó, có nhiều mặt công tác của Cục đạt chất lượng tốt như công tác hoàn thiện thể chế, chính sách về giao dịch bảo đảm và đăng ký biện pháp bảo đảm; công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm. Các lĩnh vực công tác khác như tham mưu, tổng hợp, công tác cán bộ, tài chính kế toán, công nghệ thông tin, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật, tuyên truyền, tập huấn… được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực về chất và lượng, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và hoạt động của Cục. Đặc biệt, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm và đồng thời hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm đạt mức độ 4 về dịch vụ công trực tuyến đã được vận hành, hoạt động ổn định trong thời gian tới sẽ đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nghiệp vụ.  
Tại Đại hội, các đại biểu đã tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào các báo cáo của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tham gia đóng góp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.   
               
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Tuấn Ngọc đề nghị cấp ủy Chi bộ xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, phát huy năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cùng đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác chuyên môn. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đạt 100% kế hoạch đề ra. Đối với công tác tổ chức, cán bộ, đề nghị Chi bộ phối hợp cùng Lãnh đạo Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trong việc rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của Cục và các đơn vị thuộc Cục. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy và nhân sự theo đúng yêu cầu của Nghị định 96/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; kết hợp với công tác điều động; luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác để vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, vừa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Chú trọng xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Đăng ký nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Chi bộ. Công tác xây dựng Đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động. Nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của chi bộ.
Với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc và cởi mở, Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí vào cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, gồm:

1. Đồng chí Văn Thị Khanh Thư - Bí thư;

2. Đồng chí Hoàng Thị Yến - Phó Bí thư;

3. Đồng chí Nguyễn Công Hùng - Chi ủy viên.

 
Hà Trọng Bắc - Văn phòng Đảng ủy Cục Đăng ký