Cơ cấu tổ chức

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Theo quy định tại Quyết định số 2471/QĐ-BTP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có cơ cấu tổ chức như sau:
a) Lãnh đạo Cục:

Lãnh đạo Cục gồm có Cục trưởng và không quá 3 (ba) Phó Cục trưởng.

b) Các tổ chức trực thuộc Cục:

Các tổ chức giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm:

- Văn phòng;

- Phòng Quản lý nghiệp vụ;

- Phòng Quản lý dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm;

- Phòng Tài chính, kế toán.

Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục bao gồm:

- Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Hà Nội;

- Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Đà Nẵng.

Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.