Có tổng số 7 văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
194/QĐ-BTP 14/02/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
501/QĐ-BTP 18/03/2015 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
237/QĐ-BTP 17/02/2012 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm năm 2012
3241/BTP-ĐKGDBĐ 14/09/2010 Bộ Tư pháp V/v triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm
1095/BTP-ĐKGDBĐ 21/04/2010 Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn thí điểm việc tiếp nhận và giải quyết Đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm được gửi qua thư điện tử
28/BC-CĐKGDBĐ 24/03/2010 Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm Kết quả công tác quý I - 2010 và chương trình công tác quý II - 2010
25/QĐ-CĐKGDBĐ 22/03/2010 Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm Ban hành Quy chế làm việc của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm