Tin hoạt động

Nghiên cứu trao đổi

 • CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIAO GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN VẦ PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

  22/11/2017

  Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Quốchội khóa 13, kỳhọpthứ 10 đã thông qua Bộluậtdânsự, trong đó có nhiều quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm. Trên cơ sở các quy định của Bộ luật dân sự, ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm). Ngày 10/7/2017, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chính thức triển khai sử dụng phần mềm mới về đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến bằng động sản tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản. Nhằm kịp thời cập nhật những kiến thức pháp luật mới và kỹ năng đăng ký trực tuyến đến các đối tượng trực tiếp sử dụng hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã phối hợp Tổ chức tài chính quốc tế IFC thuộc nhóm Ngân hàng thế giới tổ chức Hội nghị tập huấn đào tạo kỹ năng quản lý, sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm và pháp luật đăng ký biện pháp bảo đảm tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/11/2017 và tại thành phố Đà Nẵng ngày 22/11/2017.

 • Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tập huấn về thanh toán trực tuyến trên hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm

  15/11/2017

  Để đảm bảo duy trì hoạt động của hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm mức độ 4 về cung cấp dịch vụ công, ngày 14/11/2017 Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã cùng với Trung tâm phát triển thương mại điện tử Việt Nam - Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công thương thực hiện việc tập huấn và trao đổi các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm.

 • Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về Tài chính nông nghiệp

  10/11/2017

  Ngày 10/11/2017, tại Trụ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác về Tài chính nông nghiệp do ông Juan Buchenau - Chuyên gia Tài chính cao cấp của Ngân hàng Thế giới làm trưởng đoàn.